Služby

 • Kreativní ideové plánování, specifikace cílů
 • Pomoc při sestavení investičních záměrů, úvodní analýzy podkladů, generely rozvoje, studie proveditelnosti

 • Realitní služby
  Vytipování vhodných nemovitostí pro investiční výstavbu, služby spojené s nákupem a prodejem nemovitostí (zveřejnění na internetových serverech, v tiskovinách, veřejná propagace, ...) koordinace a zajištění souvisejících služeb, např. právní, finanční, atp.

 • Průzkumné činnosti
  Zajištění průzkumných činností (statické, stavebně-technické, geologické, hydrogeologické, geodetická zaměření, posudky, zaměření, ...)

 • Inženýring projektu
  Návrh a projednání ideálního způsobu postupu povolovacích procesů
  Zajištění veškerých vyjádření dotčených orgánů a institucí
  Zajištění veškerých rozhodnutí: územní rozhodnutí, stavební povolení, další specifická rozhodnutí (vodoprávní, dopravní, atp.), kolaudační rozhodnutí
  Koordinace a řízení projektové dokumentace všech stupňů

 • Organizace výběrových řízení
  Podklady pro vyhledání zhotovitele
  Zajištění veškerých administrativně–právních kroků v průběhu výběrových řízení
Slider img 0Slider img 1Slider img 2Slider img 3Slider img 4Slider img 5